گروه تجاری پایدار با یک دهه سابقه در امور تامین نهاده های دامی از کشور های روسیه و اکراین در خدمت واردکنندگان ایرانی می باشد.

امکان تامین نهاده های دامی ذیل از کشور های روسیه و اکراین وجود  دارد:

   ذرت دامی
جو دامی

 

حداقل میزان سفارش:

سه هزار متریک تن (3000) نهاده های دامی از روسیه تحویل بنادر شمالی ایران

بیست و پنج هزار متریک تن (25000) نهاده های دامی اکراین و روسیه تحویل بندر امام خمینی

Menu